ผู้ดำเนินรายการ

นางสาวจินตนา

( ชนเผ่าอาข่า )

นายเจษฎาภรณ์

( ชนเผ่าอาข่า )

นางสาววรัญญา

( ชนเผ่ากะเหรี่่ยง )

นายเสมอ

( ชนเผ่ากะเหรี่่ยง )

นางสาวอรุณี

( ชนเผ่าม้ง )

นายเลายื้อ

( ชนเผ่าม้ง )

นางสุนิทธา

( ชนเผ่าลาหู่ )

นางสุภาวัลย์

( ชนเผ่าเผ่าไทใหญ่ )

นายอนันต์

( ชนเผ่าลีซู )

นายวสันต์

( ชนเผ่าเมี่ยน )