สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294