วิทยุภาคภาษาชนเผ่า สวท.เชียงใหม่ A.M 1476 KHZ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ ใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงพี่น้องชาวเขาได้ดีที่สุดในสมัยนั้น ดำเนินการส่งกระจายเสียงเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจสร้างจิตสำนึกและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าการทำไร่เลื่อนลอย ปลูกพืชเสพติด และเพื่อความมั่นคงของชาติ โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน มอบเครื่องส่ง กำลังส่งสูง 100 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ GATES รุ่น VP100 ของบริษัท เกทส์ เรดิโอ จำกัด ผลิตออกจำหน่าย เมื่อปี 2510 ในราคา 7 ล้าน 7 แสนบาท กรมประชาสัมพันธ์ โดยกองประชาสัมพันธ์เขตลำปางในสมัยนั้น ได้จัดหาสถานที่ตั้งสถานี โดยได้รับความร่วมมือจาก พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรที่ดินราชพัสดุที่ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารห้องส่ง และ นายรง ทัศนาญชลี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จัดสรรที่ดิน ที่บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน เนื้อที่ 100 ไร่ เป็นที่ก่อสร้าง อาคารเครื่องส่ง รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารห้องส่งขนาด 3 ชั้นครึ่ง วงเงิน 2 ล้านบาท และอาคารเครื่องส่งที่จังหวัดลำพูน วงเงิน 1 ล้าน 4 แสนบาท การติดตั้งเครื่องส่ง 100 กิโลวัตต์แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2511 ส่งกระจายเสียงอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2511 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พลเอกกฤช ปุณณกันต์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2514 ในระยะแรกส่งกระจายเสียงภาษาชนเผ่า 3 ภาษา คือ ม้ง(แม้ว) เมี่ยน(เย้า) และกะเหรี่ยง(ปากะญอ) ต่อมาได้เพิ่มการส่งกระจายเสียงภาษาชนเผ่าอีก 4 ภาษา คือ ลาหู่(มูเซอ) ลีซู(ลีซอ) อาข่า(อีก้อ) และภาษาไทใหญ่

วันที่ 12 มกราคม 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรกิจการส่งกระจายเสียงภาคภาษาชาวเขา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีรับสั่งถามถึงความแตกต่างของภาษา การแต่งกาย และการจัดรายการของแต่ละชนเผ่าด้วยความสนพระทัย ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาคภาษาชาวเขาเป็นล้นพ้น

วิทยุภาคภาษาชนเผ่า A.M 1476 KHz เป็น 1 ใน 4 คลื่นความถี่ (F.M 93.25 MHz , F.M 98.0 MHz , A.M 639 KHz และ A.M 1476 KHz) ภายใต้การดูแลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันออกอากาศภาษาชนเผ่า 7 ภาษา ออกอากาศวันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น. โดยมีผังรายการดังนี้
เวลา 05.00 – 06.00 น. และ 17.00 – 18.00 น. รายการภาคภาษาม้ง ผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ นายเลายื้อ แซ่ย่าง และนางสาวอรุณี จุนทการบัณฑิต
เวลา 07.00 – 07.30 น. และ 19.30 – 20.00 น. รายการภาคภาษาลีซู ผู้ดำเนินรายการ คือ นายอนันต์ สีวลี
เวลา 08.00 – 09.00 น. และ 21.00 – 22.00 น. รายการภาคภาษาอาข่า ผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ นางสาวจินตนา รัตนวิชัยกุล และนายเจษฎาภรณ์ เชอมือ
เวลา 09.00 – 10.00 น. และ 18.00 – 19.00 น. รายการภาคภาษากะเหรี่ยง ผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ นายเสมอ เฉลิมศิริวงศ์ชัย และนางสาววรัญญา ใฝ่ไพโรจน์
เวลา 09.00 – 10.00 น. และ 18.00 – 19.00 น. รายการภาคภาษากะเหรี่ยง ผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ นายเสมอ เฉลิมศิริวงศ์ชัย และนางสาววรัญญา ใฝ่ไพโรจน์
เวลา 09.00 – 10.00 น. และ 18.00 – 19.00 น. รายการภาคภาษากะเหรี่ยง ผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ นายเสมอ เฉลิมศิริวงศ์ชัย และนางสาววรัญญา ใฝ่ไพโรจน์
นอกเหนือจากนั้นรับสัญญาณรายการจาก สวท.กทม. และ F.M 93.25 MHz สวท.เชียงใหม่
วิทยุภาคภาษาชนเผ่าของ สวท.เชียงใหม่ ยังยืนหยัดเป็นสื่อกลางสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พี่น้องชนเผ่า มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าอย่างเข้มแข็งต่อไป