ที่หนองน้ำป่าแง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำพี่น้องประชาชนจิตอาสาตำบลขี้เหล็ก ตำบลสลวง ตำบลสันโป่ง เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 500 คน ร่วมกันพัฒนาหนองน้ำป่าแง ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียงอย่างยั่งยืนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกหนองน้ำป่าแง เป็นหนองน้ำธรรมชาติต้นแบบ เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนาอาชีพ รายได้ และการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดกิจกรรมพัฒนาหนองน้ำป่าแงในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2ด้านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำแห่งชีวิต โดยสั่งการให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อ Social Media และสื่ออื่น ๆ โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดโครงการดังกล่าว พร้อมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง 22 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คูคลอง และปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งยังก่อให้เกิดชุมชนจิตอาสาที่เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาในชุมชนอื่นต่อไป