คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 13 ปี ที่ห้องประชุม MCB 2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงเช้าได้การจัดพิธีทางศาสนา จากนั้นได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มอบรางวัลพิราบขาวแก่คณาจารย์และบุคลากรดีเด่น และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561คณะการสื่อสารมวลชน เดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 และได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 ปัจจุบันเปิดสอนตามหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) และการสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เปิดโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา คือ เศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารศึกษา โดยในอนาคตมีแผนที่จะเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรร่วมอีกหลายสาขา เช่น สาขาสื่อสารการตลาด และเตรียมเปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาการสื่อสารศึกษา นานาชาติ เป็นต้นทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ค่านิยมองค์กร สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน | We Communicate, We Create, We Share