เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเร่งเดินหน้าอบรมเกษตรกรกว่า 5 หมื่นราย ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยพร้อมกัน 25 อำเภอ หวังเพิ่มช่องทาง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งจะดำเนินการอบรมเกษตรกรชุมชนละ 200 ราย โดยจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมาย 255 ชุมชน จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 51,000 ราย หลังจากประกาศรายชื่อจากการทำเวทีชุมชน ในแต่ละอำเภอ /ชุมชน ทั้ง 255แห่งแล้ว ได้เริ่มดำเนินการอบรมชุมชนละ 4 รุ่น ให้สอดคล้องกับหลักสูตรจากความต้องการของชุมชน เน้นให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันผลิต ตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่องทางอาชีพ สร้างรายได้ ในลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันพัฒนา ทางภาคการเกษตร ด้านนางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า ในส่วนของอำเภอดอยสะเก็ดนั้นมี 14ตำบล 14 ชุมชน เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 2,800 ราย ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการอบรมแล้ว 7 ชุมชน

11 มิถุนายน 2561