โครงการชลประทานเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับมือการบรรเทาอุทกภัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชน หากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้มีการวางแผนการพร่องน้ำในเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากในพื้นที่เหนือเขื่อน ลดปริมาณน้ำหลากที่จะส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยของเมืองเชียงใหม่ จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย แผนที่ทิศทางการไหลของน้ำ จุดติดตั้งเครื่องมือ อาคารที่สำคัญในลักษณะ One Map เพื่อรับสถานการณ์ เตรียมการด้านโครงสร้างโดยการสำรวจปรับปรุงแหล่งน้ำหรือเส้นทางไหลของน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ รวมถึงการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากอุทกภัย ระดมสรรพกำลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และทรัพยากรเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะเรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำพร้อมให้การสนับสนุน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะ Single Command จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำคาดการณ์การเคลื่อนตัวของน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชน พร้อมประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ โครงการชลประทานเชียงใหม่มีความมั่นใจในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เมื่อเกิดเหตุการณ์จะเร่งเข้าให้การช่วยเหลือสนับสนุนทุกสรรพกำลังอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สถานการณ์อุทกภัยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

11 มิถุนายน 2561