จังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลัง 25 อำเภอ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆเข้าร่วมฝึก ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหรือผู้แทน ทั้ง 25 อำเภอ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมการปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร ภาคประชาสังคมและจิตอาสา กว่า 500 คน ซึ่งการดำเนินการฝึกดังกล่าวเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) เพื่อเพิ่มศักยภาพและฝึกทบทวนกระบวนการทำงานให้แก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้สามารถเตรียมพร้อมเผชิญเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นฉุกเฉินและสามารถดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละระดับได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความรุนแรงของเหตุการณ์ โดยการฝึกปฏิบัติการครั้งนี้ มีการจำลองสถานการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2554 มาเป็นสถานการณ์สมมติ แล้วกำหนดแบ่งกลุ่มอำเภอออกเป็น 3 โซน โดยแต่ละอำเภอจะร่วมวางแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม เตรียมพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอำเภอของตนเอง จากนั้นจะประสานงานกระจายข้อมูลให้โซนพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบ และรายงานสถานการณ์ไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจัดการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อวางแผนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ลดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนในพื้นที่ต่อไป
11 มิถุนายน 2561