videojs-contrib-hls embed

live

ผู้จัดรายการภาษาชนเผ่า

Download Application

รับฟังรายการ..ร้อยใจ…..ชาติพันธุ์ไทย เวลา 14.00-15.00 น

รับฟังรายการย้อนหลัง

รายการภาคภาษาชนเผ่า

ชนเผ่าอาข่า

เวลา 21.00 - 22.00 น.

ชนเผ่าลาหู่

เวลา 11.00 - 12.00 น.และ 20.30 - 21.00 น.

ชนเผ่าไทใหญ่

เวลา 10.00 - 11.00 น.และ 22.00 - 23.00 น.

ชนเผ่ากระเหรี่ยง

เวลา 18.15 - 19.00 น.

ชนเผ่าม้ง

เวลา 05.00 - 06.00 น.และ 17.00 - 18.00 น.

ชนเผ่าลีซู

เวลา 07.30 - 08.00 น.และ 19.30 - 20.00 น.

ชนเผ่าเมี่ยน

เวลา 06.00 - 07.00 น.และ 16.00 - 17.00 น.

ชนเผ่าอาข่า

เวลา 21.00 - 22.00 น.

ชนเผ่ากระเหรี่ยง

เวลา 18.15 - 19.00 น.