รายการสด

รับฟังรายการย้อนหลัง

รายการภาคภาษา

ชนเผ่าอาข่า

เวลา 08.00 - 09.00 น.และ 21.00 - 21.00 น.

ชนเผ่าลาหู่

เวลา 11.00 - 12.00 น.และ 20.30 - 21.00 น.

ชนเผ่าไทใหญ่

เวลา 10.00 - 11.00 น.และ 22.00 - 23.00 น.

ชนเผ่ากระเหรี่ยง

เวลา 09.00 - 10.00 น.และ 18.30 - 19.00 น.

ชนเผ่าม้ง

เวลา 05.00 - 06.00 น.และ 17.00 - 18.00 น.

ชนเผ่าลีซู

เวลา 07.30 - 08.00 น.และ 19.30 - 20.00 น.

ชนเผ่าเมี่ยน

เวลา 06.00 - 07.00 น.และ 16.00 - 17.00 น.

ชนเผ่าอาข่า

เวลา 08.00 - 09.00 น.และ 21.00 - 21.00 น.

ชนเผ่ากระเหรี่ยง

เวลา 09.00 - 10.00 น.และ 18.30 - 19.00 น.